Fen ve doğa çalışmaları içinde yaşam bilimleri, fiziksel bilimler, yer ve uzay bilimleri v.b. fen alanlarına ilişkin etkinliklere yer verilir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su ve diğer sıvılar, toprak, kayalar, basit yeryüzü şekilleri, yer çekimi, uzay, madde, ışık, ses, kuvvet-hareket-enerji, ısı-sıcaklık, batma-yüzme, basit makineler (tekerlek, vidalar, kaldıraç vb.), cansız varlıklar, keşifler enerji, mevsimler, doğa olayları, dünyamız, dünyamızın ötesi gibi konular işlenir.

Fen ve Doğa Etkinliklerinin Amaçları:

 • Çocuğun önce kendisini sonra çevresini tanımasını sağlama
 • Çocukların çevrelerindeki nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve
 • keşfetmelerini sağlama
 • Problem çözme becerilerini (problemi tanımlama, hipotez kurma, hipotezleri deneme, ölçme metotları geliştirme, kaydetme, genelleme yapma ve süreci değerlendirme)aktif olarak kullanmalarını destekleme
 • Yaratıcı düşüncenin gelişimine katkıda bulunma
 • Çok boyutlu düşünme yeteneklerinin gelişimini destekleme
 • Ana bir sentez yapma becerilerinin gelişimine katkıda bulunma
 • Çok yönlü (beden-zihin-duygu-sosyal öz bakım) gelişimlerine katkıda bulunma
 • Çocukların meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini destekleme
 • Neden-sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları tam olarak kavramalarını sağlama
 • Yapabildiklerinin ve yapamadıklarının farkına varması için fırsatlar vererek olumlu bir benlik olgusu geliştirmelerine katkıda bulunma
 • Olaylara dayalı bazı bilgileri deneyerek öğrenmelerine ortam hazırlama
 • Bilim adamlarını ve buluşlarını temel düzeyde tanıma ve anlamalarına yardımcı olma
 • Fen alanına ilişkin olumlu bir bakış açısı geliştirme
 • Fen etkinlikleri (oyun, deney vb.) yoluyla öğrenmeler arasında ilişki kurarak kalıcı öğrenmeler oluşturma
 • Çocukların karşılaştıkları olay ve durumlara karşı bilimsel bir bakış açısı elde etmelerine ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunma
 • Sınıfta ya da okulda bulunan bir bitki veya hayvanın beslenme ve temizlik gibi bakımlarını gerçekleştirmek için görev alma, görevlerini yerine getirmek için sorumluluk bilinci geliştirme
 • Çocukları bir üst eğitim kurumuna (ilköğretime) hazırlamayı sağlama

Fen ve Doğa Etkinliklerinin Yararları 

 • Bilimsel düşünmelerini sağlar.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
 • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.
 • Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.
 • Neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Günlük yaşantılarında kullandıkları araç, gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.
 • Kavram gelişimlerini sağlar.
 • Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini sağlar.
 • Yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.
 • Kendilerine güven duymalarını sağlar.
 • Psikomotor becerilerini geliştirir.
 • Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını görmelerini sağlar.
 • Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını sağlar.
 • Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirir.
 • Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar gibi konulardır. Bu konuların her zaman çocukların ilgisini
 • çekmesi, fen ve doğa etkinlikleri içinde bu konulara yer verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Fen ve Doğa Derslerimizden Görüntüler